Leia Haapi abiga enda ettevõtte arendustegevuste rahastamiseks sobiv rahastamissviis

Leia Haapi abiga enda ettevõtte arendustegevuste rahastamiseks sobiv rahastamissviis

2021. aastal toimub üleminek uuele Euroopa Liidu rahastusperioodile ning juba on alustatud perioodi 2021-2027 meetmete ettevalmistamisega. Toome esile praegu avatud toetusvõimalused ja erinevad meetmed, mille voorud avanevad 2021. Rahastuse taotlemisel on märksõnadeks tootearendus, digitaliseerimine, nutikas spetsialiseerumine ja rohepööre. 

AVATUD RAHASTUSVÕIMALUSED

Ettevõtte arenguprogramm on suunatud ettevõtjatele, kellel on selge ambitsioon ja potentsiaal kasvada ning kes soovivad tuua turule uusi või oluliselt täiendatud tooteid või teenuseid.

Programmis saab osaleda tööstusettevõte või nutika spetsialiseerumise eesmärkidesse panustav ettevõte, mis on vähemalt 3 aastat tegutsenud 8 või enama töötajaga.

Toetust antakse järgmistele arenguplaani elluviimisega seotud tegevustele:

 • ettevõtja personali arendustegevuse läbiviimise käigus kõrge lisandväärtusega toote või teenuse arendamiseks ja turule toomiseks vajaminevate koolituste sisseostmine;
 • ettevõtja organisatsiooni- ja protsessiarendustegevuse läbiviimine;
 • ettevõtja toote või teenuse arendustegevuse läbiviimine;
 • ettevõtja uue ja kõrge lisandväärtusega toote või teenuse müügi- ja turundustegevuse arendamine ja läbiviimine;
 • ettevõtja uue ja kõrge lisandväärtusega toote valmistamisega või uue ja kõrge lisandväärtusega teenuse pakkumisega seotud masinate ja seadmete ning nende kasutamiseks vajamineva immateriaalse vara ostmine.

Toetusmääraks on 25%-45%, mis sõltub taotleja suurusest. Toetust antakse kuni 500 000€ taotleja kohta. Arenguprogrammi infoga on võimalik täpsemalt tutvuda EASi kodulehel.

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Toetuse andmise eesmärk on toetada digitaliseerimise teekaardi koostamist. Läbi teekaardi loomise suureneb ettevõtja teadlikkus oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning kasvab võimekus parandustegevuste abil tõsta oma toodete ja teenuste lisandväärtust.

Toetatav digitaliseerimise teekaart peab sisaldama kõiki järgnevaid tegevusi:

 • ülevaadet ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist;
 • hinnangut, milliseid tarneahela ning tootmise või teenuse osutamise protsessi kitsakohti saab lahendada digitaalsete tehnoloogiate abil;
 • hinnangut punktis 2 nimetatud lahenduste tasuvusajale ja mõjule ettevõtja ärimudelile ning majandustulemustele;
 • vähemalt ühe lahenduse kohta selle arendamise/välja töötamise lähteülesannet.

Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 15 000€. Toetusmäär on sõltuvalt abi liigist ja ettevõtte asukohast 50-70%. Teekaardi toetuse kohta leiab lisainfot EASi kodulehelt ja toetuse määrusest.

Sektoritevahelise mobiilsuse toetus

Toetust antakse projektile, mille raames võetakse doktorikraadiga teadlane tööle Eesti era- ja avaliku sektori asutusse teadus- ja arendustegevuse tunnustele vastavate rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks.

 • Teadlase tööjõukulud hüvitatakse ühikuhinna alusel. Ühikuhind ühe kuu kohta on 3264 eurot.
 • Maksimaalne toetuse määr on 70% (sõltub projekti tegevuse liigist) ning omafinantseering vähemalt 30%.

Projekti abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku 12. oktoober 2020 kuni 30. juuni 2023. Projekti abikõlblikkuse periood on minimaalselt kolm kuud ning maksimaalselt kaks aastat. Rohkem infot toetuse kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt. Meedet on hea kombineerida teiste tootearendustoetustega.

Innovatsiooni- ja arendusosak

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi.

Lahendused peavad olema suunatud arengutakistuste ületamiseks, uute materjalide katsetamiseks, teadmiste kogumiseks tehnoloogilise teostatavuse kohta jpm.

Toetust on võimalik saada kuni 6000 € ning toetusmäär on 80%.

Arendusosaku eesmärk on toetada VKEde konkurentsivõime suurendamist uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamise kaudu. Meetme eesmärgiks on analüüsida, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides või mitte.

Toetust on võimalik saada kuni 35 000 € ning toetusmäär on 70%

Arendusosaku taotlemise eelduseks on projektiplaani olemasolu. Innovatsiooniosaku taotlemiseks on vaja koostööpartneriga välja töötada sobilik projektiplaan. Rohkem infot leiab arendusosaku kohta siit ja innovatsiooniosaku kohta siit.

2021. AASTAL AVANEVAD RAHASTUSVÕIMALUSED

GREEN ICT III VOOR

Green ICT on Eesti-Norra koostööprogramm, mille eesmärk on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut ning suurendada Eesti ja Norra innovatsioonialast koostööd ja ettevõtete lisandväärtust.

Varasemas kahes voorus toetati projekte tööstuse ja rohetehnoloogiate, IKT ja tervisetehnoloogiate valdkondades. Kolmanda vooru täpsed tingimused selguvad sügisel enne uue taotlusvooru avamist.

 • Aitasime autonoomsete tänavapuhastusrobotite arendajal Lumebotil kaasata 630 tuhat eurot Green ICT taotlusvoorust. Loe rohkem siit
 • Aitasime nutikate transpordilahenduste arendajal Modern Mobility-l ja nende partneril, nutika linna lahenduste arendamisega tegeleval Bercman Technologies-l kaasata 322 tuhat eurot tootearenduseks. Loe rohkem siit

Tootearendustoetus EUROSTARS

Sügisest on taas võimalik esitada taotlusi Eurostars meetmesse. Eurostars on rahvusvaheline koostöö meede, mille eesmärk on võimaldada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetel teha riikidevahelist teadus- ja arenduskoostööl põhinevat tootearendust.

Meetme eesmärk on toetada Eesti väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete innovatsioonialast arendusvõimekust ja konkurentsivõimet välisturgudel.

Taotlemiseks peab olema ettevõttel vähemalt üks partner Eurostars’i programmis osalevast riigist. Maksimaalne toetus programmis on 300 000€, toetusmääraga 35%-60% (sõltub ettevõtte suurusest ja partneritevahelisest koostööst). Täpsemat infot leiab EASi kodulehelt.

Tootearenduse toetus

Toetuse eesmärk on suurendada ettevõtjate ekspordimüügitulu, mis tuleneb uutest või oluliselt muudetud toodetest ja teenustest.

Toetuse abil on võimalik katta järgnevaid kulusid:

 • töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
 • vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis;
 • tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine;
 • tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine.

Toetuse taotlemiseks peab ettevõtte kahe viimase majandusaasta tegevuse keskmine müügitulu olema vähemalt 200 000 eurot. Maksimaalne toetus programmis on 500 000€ toetusmääraga 45%-75%. Toetuse tingimused on kooskõlastamisel ning selguvad enne taotlusvooru avamist. Tõenäoliselt avatakse meede 2021. aasta mais.

Rakendusuuringute toetus

Rakendusuuringute toetuse eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtete investeerimist teadus- ja arendustegevusse, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest, toodetest või teenustest.

Programmi abil toetatakse rakendusuuringute ja tootearendusprojektide elluviimist. Üks suurimaid muudatusi võrreldes eelmiste programmidega on, et teadusarendusteenuse sisseostmisel saavad projekti partneriks lisaks teadusarendusorganisatsioonidele olla ka ettevõtted ja koostööpartner võib olla ka välismaalt. 

Rakendusuuringute toetuse toetussumma projekti kohta on vahemikus  20 000 – 3 000 000 EUR. Tänaseks on rakendusuuringute toetus sulgunud, kuid on väga tõenäoline, et siia suunatakse juurde uusi vahendeid. Seega on mõistlik rakendusuuringute projektiplaani koostamisega alustada juba täna.

2021-2027 rahastusperiood Eestis

Märtsis kinnitas Eesti Vabariigi valitsus ELi fondidest toetatavad tegevused. Peamine rõhk on pandud koroonakriisist taastumisele, kliimaeesmärkide saavutamisele ja ettevõtluse mitmekesistamisele.

Neli peamist fondi, kust Eesti toetusvahendeid saab on: React-EU, ELi taaste- ja vastupidavusrahastu, EL ühtekuuluvuspoliitika ja Õiglase Ülemineku Fond.

React-EU taotlusvoorude avanemist on oodata mais ning teiste fondide meetmed hakkavad kõigi eelduste kohaselt avanema aasta lõpus.

Tule tasuta konsultatsioonile

Haap Consulting aitab kaardistada ettevõtte erinevad võimalused raha kaasamiseks Euroopa Liidu uuel rahastusperioodil.

Huvi korral kirjuta kas info@haap.ee või helista 51966196.

Sarnased postitused