Tervishoiuspetsialistide praktikajuhendamise rahastuse analüüs

Tervishoiuspetsialistide praktikajuhendamise rahastuse analüüs

Tervishoiuspetsialistide nappus on paljudes riikides murekohaks, mõjutades otseselt tervishoiuteenuste kvaliteeti. Ka Eesti on võtnud eesmärgiks tervishoiuspetsialistide õppekohtade arvu suurendamise. Haap Consulting viis Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi uuringu, mille eesmärgiks oli leida rahvusvahelise praktika pinnalt Eestile sobivad praktikajuhendamise tasustamise viisid.

Kui 2021/2022 õppeaastal asus õppima veidi üle 500 õe, siis sel aastal on plaanis õppida võtta juba 700 huvilist. Teiste spetsialistide erialadel suurendatakse õppekohti seniselt 126 kohalt 200 õppekohani. Seejuures võtab Sotsiaalministeerium tervishoiuspetsialistide õppe toetamiseks 2024. aastast enda kanda õdede ja teiste prioriteetsete tervishoiuvaldkonna spetsialistide rakenduskõrgharidusõppe praktika korraldamisega soetud kulud.

Analüüsi raames võrdlesime kolme välisriigi – Hollandi, Suurbritannia (kitsamalt Inglismaa) ja Sloveenia – kogemust tervishoiuspetsialistide praktika korraldamise ja rahastamisega. Riikide analüüsi täiendamiseks viisime läbi fookusgrupi-arutelud Eesti spetsialistidega, kaasates aruteludesse eriala esindusorganisatsioonid, tervishoiuasutused, poliitikakujundajad ning üliõpilased. Rahalise kompensatsiooni kõrval käsitlesime analüüsis ka praktika korraldust laiemalt, sh praktikajuhendamise töökorralduse toetamise vaatest.

Eesti hetkeolukorra analüüs näitas, et praegune praktikakorralduse süsteem ei ole juhendajate ja praktikabaaside jaoks piisavalt motiveeriv. Praktikajuhendamine on valdavalt tasustamata või sümboolse lisatasu eest (kuni 1€/h) ning puudub juhendamise tasustamist ühtlustav regulatsioon ja rahastus. Lisaks on praktika korraldus õppeasutuste ja praktikabaaside lõikes varieeruv, see aga raskendab praktika planeerimist ning toob kaasa erinevused tudengite praktikakogemustes.

Analüüsi tulemusel valmisid järgnevad soovitused ja nende elluviimist toetav esialgne tegevuskava:

1. Eesmärk: praktikakohtade arvu tõstmine 

1.1 Riikliku pearaha süsteemi loomine praktikabaasidele 

1.2 Lisarahastuse eraldamine neile praktikabaasidele, kes suurendavad oluliselt vabade praktikakohtade arvu 

2. Eesmärk: praktikakorralduse ühtlustamine 

2.1 Korralduslike küsimuste ühtlustamine tervishoiu kutsealade koolituskomisjoni kaasabil 

2.2 Praktikakoordinaatorite rolli loomine haiglate juurde 

2.3 Vastutava juhendaja rolli loomine haiglate juurde 

2.4 Ühtse infosüsteemi loomine 

3. Eesmärk: juhendaja motivatsiooni toetamine 

3.1 Praktikajuhendajate lisatasude keskne rahastamine 

3.2 Praktikajuhendaja positsiooni väärtustamine 

4. Eesmärk: juhendamise kvaliteedi tagamine 

4.1 Praktikajuhendajate väljaõppe toetamine 

4.2 Iga-aastase tagasisideküsitluse läbiviimine ning tulemuste edastamine praktikabaasidele 

4.3 Kvaliteedikriteeriumitele vastavate praktikabaaside riiklik tunnustamine 

5. Eesmärk: praktikandi õppimisvõimaluste toetamine 

5.1 Praktikastipendium 

Sarnased postitused