Harju maakonna omavalitsuste koostöömudeli välja töötamine hariduslike erivajadustega lastele teenuste pakkumisel

Harju maakonna omavalitsuste koostöömudeli välja töötamine hariduslike erivajadustega lastele teenuste pakkumisel

Analüüsisime Harjumaa Omavalitsuste Liidu soovil hariduslike erivajadustega (HEV) laste toetamise võimalusi Harju maakonna omavalitsustes (v.a Tallinnas). Selleks oli meile esmalt oluline süvitsi mõista ja Harjumaal hariduslike erivajadustega lastele teenuste pakkumisega seotud probleeme ja takistusi. Töö eesmärgiks oli välja pakkuda soovitusi võimalikeks nii omavalitsuste sisesteks kui vahelisteks koostöömudeliteks, mis aitaksid parandada laste jaoks pakutavate teenuste kvaliteeti. 

Meie uurimisstrateegia tugines mitmekülgsele lähenemisele, mis hõlmas nii dokumentide analüüsi, andmepäringuid, intervjuusid poliitikakujundajatega riigi tasandilt kui ka põhjalikke intervjuusid Harjumaa omavalitsuste sotsiaal- ja haridusvaldkonna esindajatega. Kohtusime kõigi omavalitsustega ka virtuaalsel arutelupäeval, et võimalikke koostöökohti ühiselt arutada ja markeerida nende tugevusi ning nõrkusi.  

Uuringu käigus said kinnitust mitmed olulised takistused, mis ei ole eriomased vaid Harju maakonna omavalitsustele. Peamisteks probleemideks osutusid kvalifitseeritud tugispetsialistide puudus (eelkõige logopeedid, psühholoogid), olemasolevate ressursside ebaühtlane jaotus, kompleksprobleemidega lastele sobivate teenuste ja õppekohtade puudus. 

Jõudsime analüüsi ja arutelupäeva tulemusel järgnevate järeldusteni:  

  • iga omavalitsus võiks hinnata ühtsetel alustel omavalitsuses töötavate tugispetsialistide tööaja kasutamise tõhusust; 
  • suurendada tasuks tugispetsialistide omavahelist koostööd näiteks erialarühmade käivitamise abil; 
  • maakonnas juba kavandatavate uute/laiendatavate HEV õppe- ja kompetentsikeskuste kõrval tasub mõelda ka olemasolevastes haridusasutustes vajalike kompetentside koondamisele ühiselt, omavalitsuste koostöös; 
  • toetada ja arendada aineõpetajate oskusi hariduslike erivajadustega õpilaste toetamisel.
Sarnased postitused