Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatud projektides

Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatud projektides

Viisime Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada, mil määral arvestavad Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidest toetuste saajad oma projektides võrdsete võimalustega edendamisega – soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise, sh ligipääsetavusega tagamisega – ning leida võimalusi, kuidas neid selles valdkonnas paremini toetada. Uurisime, milline on Euroopa Liidu toetuste saajate praegune teadlikkus võrdsetest võimalustest ning mis projektide elluviijaid võrdsete võimaluste edendamisel enim takistab. Võtsime fookusesse kogu toetuse saaja teekonna, alates infootsingust rahastusmeetme veebilehel kuni projekti aruandluseni tegevuste elluviimise käigus.

Uuringu esimeses etapis viisime läbi dokumendianalüüsi, kus vaatlesime, mil määral puutuvad toetuse taotlejad kokku võrdsete võimaluste teemaga taotlusvooru dokumentides, mille hulka kuuluvad näiteks toetuse andmise tingimused ja erinevad juhised taotlejale. Teise olulise osa uuringust moodustasid aga poolstruktureeritud intervjuud toetuse saajatega neljast eri valdkonnast: suuremate infrastruktuuriprojektide elluviijad, alustavad ettevõtted, haridus- ja koolitusprojektide elluviijad ning tööturuteenuste pakkujad.

Toetuse saamise teekonda analüüsides koostasime soovitused, kuidas muuta soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise, sh ligipääsetavusega arvestamine projektides süsteemsemaks ning projektide elluviijate jaoks kasutajasõbralikumaks. Soovitused puudutasid juhendmaterjalide sisu ja vormi, aga ka näiteks meetme koordinaatorite senisest tõhusamat toetamist. Soovitustele tagasiside saamiseks viisime läbi fookusgrupi intervjuu Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakonna talituste juhtidega.

Uuring on kättesaav ÜKP fondide kompetentsikeskuse veebilehel: https://kompetentsikeskus.sm.ee/et/valjaanded?cat=11

Sarnased postitused