Tööandjate ootused töötukassa kaudu läbiviidavale töövahendusele ja värbamisele 

Tööandjate ootused töötukassa kaudu läbiviidavale töövahendusele ja värbamisele 

Viisime läbi töötukassale uuringu, mis keskendus töötukassa kesksele teenusele ehk töövahendusteenusele. Uuringus käsitlesime lisaks töötukassa tööpakkumiste vahendusteenusele ka automaatse sobitamise, sihtotsingu, töö- ja karjäärimesside, värbamispäevade ning tööandja infopäeva teenuseid.    

Uuringu eesmärk oli analüüsida tööandjate hoiakuid ja soove töövahendusteenuse kasutamise ja tõhususe kohta. Uuringuga soovisime mõista, kuidas ettevõtted hindavad töötukassa töövahendusteenust võrreldes teiste värbamislahendustega ja millised on nende ootused ja vajadused värbamisel. Nii käsitles uuring tööandjate hinnanguid töötukassa töövahendusteenuse eelistele ja puudustele. Samuti kajastas analüüs tööandjate arvamusi kandidaatide motivatsiooni ja valmisoleku kohta tööle asuda, nende suhtumist töötasu avaldamisse tööpakkumistes ning seda, milline on tööandjate huvi avaldada töötukassa vahendusel töölepingust erineval alusel töötamise pakkumisi.   

Uuring keskendus järgmistele uurimisküsimustele:  

  1. Mida arvavad tööandjad töötukassa töövahendusteenusest?  
  1. Kuidas hindavad tööandjad töötukassa vahendatud kandidaatide motivatsiooni ja valmisolekut tööle asuda?  
  1. Kuidas suhtuvad tööandjad tööpakkumistes töötasu avaldamise nõudesse?  
  1. Kas tööandjad soovivad töötukassa kaudu avaldada enamlevinud töösuhte (tööleping, käsundusleping jne) tööpakkumisi või ka muul alusel koostöö pakkumisi (rendi-, alltöövõttude pakkumised jne)?  
  1. Millised on tööandjate ootused ja võimalused edukale koostööle töötukassaga ning mis viisidel saaks töötukassa tööandjatele värbamisel veel toeks olla?  
  1. Kuidas arendada töövahendusteenust, et see vastaks paremini tööandjate vajadustele ja oleks tulemuslik? 

Uuringu käigus viisime läbi 31 intervjuud alljärgneval joonisel toodud profiilidega.  

Analüüsi tulemusena valmisid soovitused töövahendusteenuse arendamiseks, et teenus vastaks paremini tööandjate vajadustele. Soovituste kohta on võimalik täpsemalt lugeda meie lõppraportist, mis asub töötukassa kodulehel.  

Sarnased postitused